Dalsze informacje podróżne

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

„Nic mi się nie stanie…“. Życzymy każdemu, aby w pełni sił rozpoczął oraz zakończył urlop. Niestety ciągle jeszcze doświadczamy sytuacji, w których oszczędza się w niewłaściwy sposób, a potem trzeba regulować trzy lub nawet czterocyfrowe rachunki. Szczególnie częste jest to w przypadku brakującego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki. Stąd nasza prośba: Ubezpieczcie się Państwo!

Jakie ubezpieczenie potrzebuję?

Mogą Państwo dokonać wyboru pomiędzy poniższymi wariantami ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdą Państwo klikając tutaj lub dzwoniąc na infolinię pod nr tel.: 801 102 102 lub 0048 22 566 5555.

Uwaga: Tylko ubezpieczenie „sporty zimowe*” oraz „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży**” rozszerzone są o zakres ryzyka amatorskiego uprawiania narciarstwa. Wariant ubezpieczenia podstawowego nie obejmuje wypadków na stoku.

Jak skorzystać z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Jeżeli główny zgłaszający zgłosił nam rezygnację z wyjazdu danej osoby, otrzyma on od nas nowy rachunek (rachunek storno), w treści którego wskazane będą koszty rezygnacji. Jeżeli wykupili Państwo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i rezygnują z wyjazdu z powodu objętego ubezpieczeniem (patrz poniżej), powinni się Państwo zgłosić do ubezpieczyciela (a więc nie do nas) celem zwrotu kosztów rezygnacji. Numer telefonu kontaktowego ubezpieczyciela i numer Państwa polisy ubezpieczeniowej podany jest w potwierdzeniu rezerwacji. Tam otrzymają też Państwo informacje o dokumentach jakie musicie przedstawić (np.: rachunek storno, świadectwo lekarskie). Proszę pamiętać, iż zaistniałą szkodę należy zgłosić bezzwłocznie.

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie podstawowe
KL + NNW
Ubezpieczenie „sporty zimowe*”
KL+NNW+OC
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży**”
KL+NNW+OC+KR
Sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
Koszty leczenia i transportu
Koszty transportu medycznego do kraju
40 000 zł
Bez limitu
80 000 zł
Bez limitu
80 000 zł
Bez limitu
Assistance podstawowy
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (klauzula nr 7) 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna (klauzula nr 8)
Szkody osobowe
Szkody na rzeczy
100 000 zł
100 000 zł
10 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
10 000 zł
Koszty rezygnacji (klauzula nr 10)
Ubezpieczenie podstawowe
KL + NNW
25 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe*”
KL+NNW+OC
50 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
KL+NNW+OC+KR do 1000 PLN
100 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
KL+NNW+OC+KR do 2000 PLN
130 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
KL+NNW+OC+KR do 3500 PLN
170 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
KL+NNW+OC+KR do 5000 PLN
210 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
KL+NNW+OC+KR powyżej 5000 PLN
260 zł/os.

*Określenie „sporty zimowe” oznacza rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych (OWU Wojażer § 4 punkt 2a).
**Określenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży” oznacza rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych (OWU Wojażer § 4 punkt 2a) oraz warunki z klauzuli nr 10 do OWU Wojażer – PZU Pomoc w Podróży. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.

Koszty leczenia i transportu

    Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zaistniałych w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego. Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja (w trakcie trwania podróży) pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia ubezpieczonego, świadczonej do dnia, w którym jego stan zdrowia umożliwi jego powrót lub transport do domu lub do placówki medycznej w miejscu zamieszkania lub kontynuowania podróży oraz pokrycie kosztów tej pomocy, obejmujących: hospitalizację, leczenie ambulatoryjne i transport.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego poza krajem zamieszkania, a także w drodze z miejsca zamieszkania bezpośrednio do granicy kraju zamieszkania w dniu rozpoczęcia podróży oraz w drodze do granicy kraju zamieszkania bezpośrednio do miejsca zamieszkania w dniu zakończenia podróży. Sumy ubezpieczenia:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierć – 100% sumy ubezpieczenia.

Assistance podstawowy

Przedmiotem ubezpieczenia assistance Pakiet Podstawowy jest organizacja i pokrycie kosztów usług assistance z tytułu wypadków ubezpieczeniowych. Pakiet podstawowy obejmuje m.in.: organizację i pokrycie kosztów transportu do domu lub do placówki medycznej w kraju stałego zamieszkania lub w kraju rezydencji z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, a także pokrycie kosztów udzielenia doraźnej pomocy (koszty ratownictwa). Firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty poszukiwania i ratownictwa maksymalnie do łącznej kwoty 50 000 zł.

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (szkody osobowe) lub uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkody rzeczowe), wyrządzone osobom trzecim podczas podroży poza krajem zamieszkania, do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa. Górna granica odpowiedzialności w zakresie szkód rzeczowych wynosi 10% sumy gwarancyjnej.

Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej

Na podstawie OWU i w zakresie określonym umową ubezpieczenia, PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej: 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w związkuz podróżą po terytorium RP: a) obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, dla których RP jest krajem stałego zamieszkania – wyłącznie podczas podróży w celu uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku, b) obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami RP, nie posiadającym stałego miejsca zamieszkania w RP – podczas ich podróży w każdym celu po terytorium RP, c) cudzoziemcom, dla których RP nie jest krajem stałego zamieszkania – podczas ich podróży w każdym celu po terytorium RP, albo 2) na terytorium RP i poza jej granicami w związku z podróżą poza granice RP: a) obywatelom polskim, za wyjątkiem obywateli polskich, o których mowa w pkt 1 lit. b – podczas ich podróży w każdym celu poza granice RP, b) cudzoziemcom, dla których RP jest krajem stałego zamieszkania albo przebywają na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt – podczas ich podróży w każdym celu poza granice RP, w przypadku zajścia podczas podróży ubezpieczonego i w okresie ubezpieczenia określonego w OWU wypadku ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku z powodu:

  • nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej uniemożliwiającego ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży wyjazd albo dalszy udział w zorganizowanym wypoczynku, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim albo śmierci ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
  • nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, wymagającego obecności i stałej opieki świadczonej przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na rzecz tej osoby albo śmierci osoby bliskiej.

Ważna informacja (prosimy zapoznać się z OWU Wojażer – PZU pomoc w podróży)

Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. nr 10.25.003 (0711). Ustanowione sumy ubezpieczenia określają górną granicę refundowanych świadczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdą Państwo klikając tutaj (PDF) lub dzwoniąc pod numer 801 102 102.

Niemowlęta

Niemowlęta (w czasie rozpoczęcia wyjazdu mają mniej niż 24 miesiące) posiadają ubezpieczenie podstawowe, jeżeli ich uczestnictwo zostało zgłoszone TravelTrex oraz widnieją na potwierdzeniu rezerwacji.

Termin zawarcia umowy i ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie podstawowe KL + NNW jest obowiązkowe. Zawarcie umowy ubezpieczenia „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży**” możliwe jest jedynie w dniu rezerwacji wycieczki. Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej równoznaczna jest z terminem podróży wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji/rachunku oraz datą wykonania świadczenia na voucherach.

Newsletter

Subskrybuj już teraz i zapewnij sobie wiele korzyści!