Współpraca Partnerska

Współpraca Partnerska

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Kolonia (NIEMCY)

22 380 39 01
pn. - czw. 9:00 - 17:00
pt. 9:00 - 14:30

Umowa programu afiliacyjnego

Pragną Państwo zintegrować naszą stronę w Państwa portal? Proszę zapoznać się z poniższymi warunkami współpracy. Poniższa umowa partnerska stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy firmą TravelTrex GmbH (zwaną dalej Merchantem) i Partnerem (Afiliant, zwanej dalej Strona umowy) i jest wiążąca dla obu stron. Klikając na link znajdujący się poniżej tego ustępu oraz na końcu tekstu umowy, potwierdzacie Państwo jej akceptację. Link ten przekierowuje automatycznie do zgłoszenia.

Program partnerski bazuje na tzw. cookie-tracking. „Ciasteczka” SnowTrex ważne są 30 dni. Ustawione linki partnerskie, mogą przekierowywać na każdą ze stron SnowTrex. Istnieje przy tym możliwość zastosowania różnych layoutów, rozwiązania white-label oraz dopasowania naszej strony do designu strony internetowej strony umowy. Dodatkowo udostępnione zostają różne materiały promocyjne (banery, loga, itp.), które ułatwiają szybkie i nieskomplikowane wbudowanie naszej strony internetowej w stronę affilianta.Treść Umowy partnerskiej
 1. Przedmiot umowy
 2. Dojście umowy do skutku
 3. Promocja sprzedaży i licencje
 4. Struktura i pielęgnacja partnerskiej strony internetowej
 5. Naliczanie prowizji
 6. Obowiązki i prawa Merchanta
 7. Obowiązki Affilianta - strony umowy
 8. Rozwiązanie umowy
 9. Właściwość terytorialna Sądu
 10. Zmiany umowy
 11. Poufność
 12. Ochrona danych
 13. Gwarancja i odpowiedzialność
 14. Postanowienia końcowe

 1. Przedmiot umowy

  Przedmiotem umowy jest umieszczenie elektronicznych wskaźników (odsyłaczy) od Merchanta na stronie internetowej strony umowy (affiliate) w celu rozpoczęcia korzystnej dla obu stron współpracy promocyjnej i handlowej.

  W ramach stworzonego przez Merchanta programu stronie umowy udostępnione zostaną poprzez odpowiednio określone materiały reklamowe produkty i usługi.Merchant udostępnia stronie umowy w jego strefie administracyjnej wybór materiałów reklamowych (loga, banery, grafiki, teksty) oraz instrukcję wdrożenia programu w stronę strony umowy. Instrukcja obsługi jest częścią umowy. Wynikiem zawarcia umowy jest przyznanie stronie umowy czterocyfrowego numeru agencyjnego. Przy pomocy kodów przypisanych poprzez program partnerski linkom (cookie partnera) rejestrowani będą Klienci, którzy weszli na stronę Merchanta poprzez link affiliate - strony umowy.
  Strona umowy otrzymuje prowizję zależną od rzeczywiście dokonanych obrotów towarami i usługami, które to realizowane są poprzez bezpośrednie linki kierujące na stronę internetową Merchanta. Prowizja za produkty i usługi, które nie zostaną wyraźnie zaoferowane w ramach programu partnerskiego – np. oferowane przez stronę trzecią – nie zostanie przyznana. Prowizja naliczana jest zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 5.

  Zlecający deklaruje wyraźnie, iż prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Dojście umowy do skutku

  Merchant udostępnia online formularz zgłoszeniowy. Po nadesłaniu zamawiającemu wypełnionego formularza, zgłoszenie zostanie rozpatrzone i w razie przyjęcia zostanie pisemnie potwierdzone stronie umowy. Stroną umowy może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność gospodarczą.
  Affiliant - strona umowy, zobowiązuje się nie umieszczać na swojej stronie opisów i odnośników do działań niezgodnych z przepisami prawa, takimi jak pornografia, dyskryminacja rasowa, bądź też treści przedstawiających skrajne poglądy polityczne. Jeśli w związku z tym osoby trzecie wniosą roszczenia w stosunku do Merchanta, strona umowy zobowiązana jest do zwolnienia Merchanta z roszczeń, w szczególności w przypadku kar porządkowych i odszkodowań, łącznie z kosztami obrony prawnej.
 3. Promocja sprzedaży i licencje

  Reklama własna strony umwoy, w której przedstawiony będzie produkt Merchanta wymaga przed opublikowaniem zgody Merchanta. Przy prezentacji w mediach elektronicznych czy wersji drukowanej, użycie loga Merchanta oraz ewentualne udostępnienie loga osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Merchanta.

  W momencie dojścia umowy do skutku strona umowy nabywa prawo do użycia w celach reklamowych, poprzez stworzenie linku odsyłającego na stronę Merchanta, narzędzi, które oddane zostały do jego dyspozycji na stronie internetowej Merchanta. Prawo to, podlegające w każdym czasie wypowiedzeniu, nie może być przenoszone na osoby trzecie. O ile Merchant nie udzieli wcześniej pisemnej zgody, prawo to nie upoważnia do zmiany i dalszej obróbki udostępnionych materiałów.
  Prawa autorskie do udostępnionych w ramach programu partnerskiego materiałów reklamowych oraz wszystkich innych dostępnych na stronie Merchanta informacji posiada wydawca strony internetowej Merchanta.
  Licencja ta wygasa wraz z wypowiedzeniem umowy.
  Zmiana adresu URL strony internetowej strony umowy, nie jest zmianą umowy i nie narusza praw i zobowiązań z niej wynikających.
 4. Struktura i pielęgnacja partnerskiej strony internetowej

  Strona umowy umieszcza na swojej stronie internetowej, wybrane z pośród oddanych do dyspozycji przez Merchanta, materiały reklamowe tworząc tym samym połączenie (link) ze stroną internetową Merchanta. Przy pomocy kodów przydzielonych linkom przez system rejestrujący Merchanta, identyfikowani są Klienci, którzy weszli na stronę Merchanta poprzez stronę internetową strony umowy affilate.
  Linki mogą odsyłać do różnych obszarów na stronie internetowej. Zmiany w ustawieniach linków mogą być dokonane jedynie po uzyskaniu zgody Merchanta. Merchant ma prawo zmiany linków w każdej chwili.
  Stworzenie uzupełniających materiałów reklamowych, nawiązujących do Merchanta wymaga jego zgody. Mogą być one użyte jedynie po podpisaniu przez Merchanta pisemnej zgody.
 5. Naliczanie prowizji

  1. Sposób rozliczania
   Strona umowy otrzymuje prowizję za umowy kupna-sprzedaży zawarte poprzez jego stronę internetową między Klientem i Merchantem. Prawo do otrzymania prowizji powstaje z chwilą rozpoczęcia imprezy turystycznej, rozliczenie i wypłata dokonywane są w trybie miesięcznym, w miesiącu po odbyciu się imprezy turystycznej.
   Podstawa prowizji wynosi pomiędzy 5% a 10%. Początkowa prowizja ustalona w systemie wynosi 5%. Wyższe progi prowizyjne będą przydzielane po uwzględnieniu obrotów oraz przebiegu współpracy. Zastosowanie mają poniższe progi prowizyjne:
   Rodzaj umowy Obrót: Prowizja:
   Partner „Startup” do 15.000 € 5,0%
   Partner „Profi” od 15.000 € 6,0%
   Partner „Premium” od 30.000 € 7,0%
   Partner „Power” od 50.000 € 8,0%
   Partner „VIP” od 75.000 € 9,0%
   Partner „Exclusive” od 100.000 € 10,0%
   Sklasyfikowane do kolejnej wyższej stawki prowizyjnej nie odbywa się automatycznie i musi zostać zgłoszone przez stronę umowy do Merchanta samodzielnie do 30.06 danego roku. Wyższa stawka wchodzi w życie z mocą wsteczną od 01.06. ubiegłego roku.

   Strona umowy otrzymuje wraz ze swoim numerem agencyjnym i hasłem dostęp do osobistych statystyk online, gdzie znajdzie aktualne informacje na temat jego obrotów i związanym z nimi wynagrodzeniem.

   Prowizje naliczane są za osiągnięty pod danym numerem agencyjnym w przeciągu jednego roku obrotowego (wszystkie imprezy turystyczne rozpoczynające się w okresie od 1. czerwca do 31. maja) obrót ze sprzedaży imprez turystycznych Merchanta.

   Z chwilą zapłaty prowizji wszystkie koszty, wydatki i roszczenia strony umowy, powstałe w związku z pośrednictwem w sprzedaży produktów Merchanta, zostają całkowicie uregulowane.

  2. Podstawa wyliczenia prowizji
   Strona umowy ma dostęp do osobistej strony administracyjnej, gdzie wykazany jest obrót w złotówkach. Prowizja naliczana jest od całego obrotu, a więc także wykupionych świadczeń dodatkowych. Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub rezerwacja dodatkowych świadczeń zostaną uwzględnione przy wyliczaniu prowizji. Program partnerski bazuje na tzw. cookie-tracking. Plik "Cookie" SnowTrex wraz z numerem agencyjnym ważny jest 30 dni. Na tej podstawie przydzielana jest stronie umowy prowizja.

   Ponieważ przy zakupie karnetów narciarskich Merchant otrzymuje bardzo małe prowizje bądź nie uzyskuje ich wcale (np. w Ischgl) karnety narciarskie z małymi wyjątkami nie będą objęte prowizją. Prowizja za dodatkowe opłaty i podatki (np. opłata klimatyczna, keycard, płatność kartą kredytową) nie jest wypłacana. Dodatkowo sprzedaż biletów lotniczych nie jest objęta prowizją, gdyż Merchant pośredniczy tylko w sprzedaży nie nakładając na bilety marży.
   Prawo do prowizji nie przysługuje, gdy klient nie wywiąże się lub wywiąże się częściowo ze zobowiązań płatności. Wysokość prowizji wylicza się na podstawie rzeczywistych kwot zapłaconych przez Klienta.

   Jeżeli przeprowadzenie imprezy turystycznej nie będzie możliwe z powodu nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności w miejscu docelowym lub w jego najbliższym otoczeniu lub nie osiągnięcia określonej minimalnej liczby uczestników lub przekroczenia maksymalnych dla Merchanta kosztów realizacji danej imprezy turystycznej, stronie umowy nie przysługuje prawo roszczenia o otrzymanie prowizji. Jeśli impreza turystyczna częściowo nie odbędzie się, podstawą do naliczenia prowizji będzie nowa cena wycieczki.

  3. Prowizja dodatkowa za wykupione świadczenia dodatkowe
   Świadczenia dodatkowe jak np. wypożyczenie sprzętu i kursy narciarskie / snowboardingu są istotną częścią produktu Merchanta. Ponieważ świadczenia te z technicznych przyczyn (liczne IBE/CRS nie mogą ich uwzględnić) albo z powodu niewiedzy Klientów nie są (nie mogą) być zarezerwowane, Merchant zastrzega sobie prawo informowania Klientów w połączeniu z rezerwacją o licznych zaletach tych świadczeń dodatkowych. Usługa ta nie wiąże się dla strony umowy z kosztami, a generowany w ten sposób obrót i wynikająca z niego prowizja będzie przypisana stronie umowy.
 6. Obowiązki i prawa Merchanta

  Merchant udostępnia stronie umowy wszystkie informacje konieczne do zgodnego z przepisami ustawienia linków. Decydujące znaczenie ma tu przygotowana przez Merchanta instrukcja. Informacje te znajdują się w osobistej strefie administracyjnej, do których strona umowy ma dostęp przy użyciu hasła.

  Merchant zarządza zamówieniami złożonymi przez link partnerski, zestawia ilość i kwotę, na którą zrealizowane zostały przez link partnerski transakcje, udostępnia stronie umowy statystykę zawartych transakcji, organizuję wysyłkę, zapłatę oraz inne czynności związane z obsługą Klienta.

  W regularnych odstępach czasowych Merchant informuje stronę umowy o aktualnych nowościach produktowych i promocjach w formie newslettera partnerskiego. Mailing partnerski wysyłany jest na podany w obszarze administracyjnym adres e-mailowy. Wraz z zawarciem umowy strona umowy wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera partnerskiego. Jednakże w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z jego subskrypcji.
 7. Obowiązki Affilianta - strony umowy

  Za technicznie prawidłowe ustawienie linku odpowiada wyłącznie strona umowy. Strona umowy powinna używać tylko tych linków, które zostały udostępnione w ramach umowy partnerskiej. W innym przypadku Merchant nie może gwarantować prawidłowej rejestracji i rozliczenia transakcji.
  Strona umowy odpowiedzialna jest za ustawienie, obsługę i utrzymanie oraz poprawność i prawdziwość tekstów, pojawiających się na jego stronie internetowej. Odpowiedzialność dotyczy również technicznej obsługi strony internetowej, w szczególności linków przekierowujących na stronę internetową Merchanta oraz zapewnienia, że treść strony internetowej affilianta - strony umowy nie narusza praw osób trzecich i w inny sposób nie jest sprzeczna z prawem.

  Jeżeli strona umowy nie wywiąże się z powyższych zobowiązań i wysunięte zostaną z tego powodu roszczenia o odszkodowanie od osób trzecich przeciwko Merchantowi, strona umowy zobowiązuje się zwolnić Merchanta z dochodzonych przeciwko niemu roszczeń, względnie wyrównać tym spowodowane koszty. Odnosi się to także do pokrycia kosztów powstałych w związku z obroną uzasadnionych roszczeń z tytułu doradztwa prawnego lub w związku z kosztami wynikającymi z oczywistego nadużycia zobowiązań poprzez stronę umowy.
  Gdy w wyniku niepoprawnych świadczeń strony umowy rezerwacja wyjazdu nie może dojść do skutku, zgodnie ze swoimi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa oraz warunkami płatności Merchant może obciążyć Partnera wystawiając koszty rezygnacji z wyjazdu.Strona umwowy ma prawo udowodnić, że wskutek nie wywiązania się ze swoich zobowiązań, powstała znacznie mniejsza szkoda. Merchant zastrzega jednakże sobie prawo do roszczenia wyższego odszkodowania.

  Partner zobowiązuje się do umieszczenia pliku cookie tylko wtedy, gdy Klient będzie miał możliwość współdziałania ze stroną Merchanta klikając w zaimplementowany środek reklamy Partnera lub jeżeli strona umowy zaimplementowała bezpośrednio stronę Merchanta Klient dokonał pewnych działań na stronie Merchanta. W przeciwnym razie umieszczenie pliku cookie i tym samym związane roszczenia do uzyskania prowizji jest niedozwolone. W przypadku naruszenia przez stronę umowy tego prawa nałożona zostanie kara umowna w wysokości 5000,- €

  Partner nie może ukształtować swojej strony internetowej tak, by zaistniało niebezpieczeństwo pomylenia jej ze stroną Merchanta lub by zaistniało podejrzenie, iż strona ta w części lub całości należy do Merchanta. Nie dotyczy to stron udostępnionych przez Merchanta w ramach programu partnerskiego. Stronie umowy zabronione jest ponadto zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w internetowych spisach i wyszukiwarkach ze słowem kluczowym SNOWTREX (także używając zmienionej pisowni), np.: w Google Adwords, ponieważ pojęcie SNOWTREX chronione jest marką. Zastosowane dopasowanie ma przy tym wykluczać markę SNOWTREX, również w zmienionej (błędnej) pisowni z list słów kluczowych. Za każde wykroczenie obowiązuje kara umowna w wysokości 1500,- €. Merchant ma prawo dalszego dochodzenia swoich roszczeń. Strona umowy nie ma prawa przedstawiania i przyjmowania ofert w imieniu Merchanta, nie jest też jego przedstawicielem. Stronie umowy zabronione jest również dostarczanie osobom trzecim informacji stwarzających wrażenie, iż posiada on pełnomocnictwo Merchanta. W razie niedotrzymania tych obowiązków Partner zobowiązany jest w stosunku do Merchanta do pełnego pokrycia szkód.
 8. Rozwiązanie umowy

  1. Okres wypowiedzenia umowy dla obu stron wynosi trzy miesiące, ze skutkiem ostatniego dnia miesiąca i wymaga formy pisemnej.
  2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nie wymagające dotrzymania terminu ma miejsce gdy:
   • Zostanie wszczęte postępowanie w przypadku niewypłacalności wobec właściciela lub udziałowca lub wobec strony umowy.
   • Strona umowy wykorzysta zdjęcia lub teksty TT bez jego pozwolenia.
   • Strona umowy używać będzie informacji dotyczących sprzedaży na innych platformach, na które TT nie zezwolił.
   W przypadku innych ważnych powodów jak np. niewykonania umowy lub postępowania sprzecznego z zobowiązaniami tej umowy, oraz w przypadku szkodzenia interesom i poważaniu TT, umowa ta może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Także po zakończeniu umowy, niezależnie od powodu jej rozwiązania, wynikające z tej umowy obustronne zobowiązania zachowują ważność do zakończenia i rozliczenia wszystkich nieuregulowanych spraw.
  4. Wraz z zakończeniem umowy strona umowy zobowiązana jest do bezzwłocznego usunięcia wszelkich wskazań na Merchanta oraz marek będących własnością Merchanta - także z Internetu (np. banery). Strona umowy nie ma poza tym prawa używać nazwy Merchanta w publikacjach, ani też oferować produktów Merchanta. Wszystkie udostępnione przez Merchanta środki reklamowe należy zwrócić niezwłocznie, jednakże do momentu zakończenia nieuregulowanych stosunków wynikających z treści umowy.

 9. Właściwość terytorialna Sądu

  Umowa podlega prawu niemieckiemu. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga właściwy terytorialnie Sąd dla Zlecającego (w Kolonii).
 10. Zmiany umowy

  Zleceniodawca ma prawo zmian regulacji i postanowień tej umowy w każdym czasie. O zmianach Afiliant zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. Jeżeli w ciągu tygodnia od powiadomienia Partner nie rozwiąże umowy, przyjmuje się zmiany za przyjęte.
 11. Poufność

  Wszystkie informacje, szczególnie handlowe i finansowe, Klienci i listy nabywców, jak i informacje dotyczące cen i sprzedaży są poufne. Nie mogą być one użyte bezpośrednio lub pośrednio we własnych celach handlowych lub innych. Odmienne od tego postanowienia wymagają formy pisemnej.
  Dotyczy również wysokości przyznanej prowizji.
  Nie dotyczy to powszechnie znanych informacji, bądź też informacji dostępnych w powszechnych źródłach, które jednak nie są źródłami danego Partnera. Każda ze stron ma prawo ujawnienia tych informacji jeżeli wydano prawny nakaz, lub jeżeli zostaną one udostępnione osobie, którą obowiązuje zachowanie tajemnicy lub jeżeli strony są prawnie zobowiązanie do ich ujawnienia.Powyższe regulacje dotyczące zachowania poufności obowiązują również w czasie po zakończeniu umowy.
 12. Ochrona danych

  Każda ze stron zobowiązuje się strzec wszystkie dane użytkownika uzyskane podczas podpisania umowy. W tym przypadku miarodajne jest oświadczenie o ochronie danych oraz Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, będące częścią integralną umowy. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych, a dostęp do nich przez osoby trzecie może nastąpić jedynie z konieczności wykonania umowy.
 13. Gwarancja i odpowiedzialność

  Zleceniodawca zapewnia, że jego strona internetowa działa w ramach aktualnych możliwości technicznych. Za wychodzące poza to roszczenia, nie ponosi odpowiedzialności.
  Poza tym odpowiedzialność przedstawicieli handlowych oraz pełnomocników zleceniodawcy ograniczona jest do świadomych działań oraz rażącego niedbalstwa. W przypadku wynikających z umowy zobowiązań zleceniodawcy do wynagrodzenia strat, odpowiedzialność za szkody majątkowe ograniczona jest do przewidywalnych na moment zawarcia umowy typowych szkód oraz do wysokości średnich miesięcznych wpływów z prowizji w ciągu ostatniego miesiąca.
  By zleceniodawca mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za utratę danych, Partner musi przynajmniej raz dziennie zabezpieczać zasób danych. Także w takich przypadkach odpowiedzialność ograniczona jest tak, jak powyżej uregulowano.
  Ewentualna odpowiedzialność wynikająca z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) pozostaje w mocy.
 14. Postanowienia końcowe

  W przypadku gdy postanowienia tej umowy są lub będą nieskuteczne, obie strony umowy zastąpią lub uzupełnią sporne postanowienia regulacjami, które najbliższe są gospodarczemu celowi tej umowy i zamiarowi stron. W przypadku nieskuteczności jednego bądź więcej punktów umowy pozostałe jej postanowienia zachowują ważność. Dodatkowe klauzule nie zostały zawarte. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.