SnowTrex Blog: ciekawe artykuły o narciarstwie, snowboardzie i urlopach zimowych!

Wydawca

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Kolonia (NIEMCY)

Telefon: 22 380 39 00
Fax: +49 221 33 60 62940
E-mail: info-pl@snowtrex.com

Uprawnieni do reprezentowania kierownicy firmy:

Andreas Rühl
Thomas Bartel

Sąd prowadzący rejestr osób prawnych: Sąd Okręgowy w Kolonii
Rejestr handlowy: HR B 31998

Kapitał zakładowy: 50.000 EUR, wniesiony w pełni

Numer Identyfikacji Podatkowej w znaczeniu § 27 a UStG – niemieckiego Prawa Podatkowego: DE 813 076 768

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wskazówka dot. odpowiedzialności: mimo prowadzonej przez nas szczegółowej kontroli, nie odpowiadamy za treść zewnętrznych linków. Za treść stron połączonych linkami z naszą stroną odpowiadają wyłącznie ich redaktorzy.

1. Treść oferty online

Autor oferty nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność bądź jakość oddanych do dyspozycji użytkownika informacji. Zasadniczo wykluczone są roszczenia związane z pociągnięciem do odpowiedzialności autora, odnoszące się do szkód pośrednich lub bezpośrednich powstałych w wyniku korzystania lub niekorzystania z udostępnionych informacji bądź spowodowanych korzystaniem z informacji błędnych lub niekompletnych z wyjątkiem udowodnionego umyślnego zachowania lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie przedstawione oferty są niezobowiązujące. Autor stanowczo zastrzega sobie prawo do dokonywania na stronach zmian, poprawek, usunięć dowolnych fragmentów bądź tymczasowej lub ostatecznej likwidacji publikacji bez osobnego uprzedzenia.

2. Odnośniki i linki

W przypadku pośrednich bądź bezpośrednich odnośników do innych stron internetowych (linków), za które autor nie jest odpowiedzialny, przejęcie odpowiedzialności mogłoby nastąpić wyłącznie w przypadku, kiedy autor znał ich niezgodną z prawem treść i pod warunkiem, że ich nieudostępnienie byłoby możliwe i nie przerastało jego technicznych możliwości. Niniejszym autor stanowczo oświadcza, że w momencie umieszczania odnośników do innych stron internetowych nie były mu znane żadne nielegalne treści na stronach wskazanych przez niego za ich pomocą. Autor nie ma żadnego wpływu.na obecne bądź przyszłe opracowanie materiałów, ich treść lub prawa autorskie na stronach przez niego wskazanych za pomocą odnośników. Dlatego też autor dystansuje się w zdecydowany sposób od wszystkich treści na wszystkich wskazanych za pomocą odnośników stronach, które uległy zmianom po ich umieszczeniu. Oświadczenie to obejmuje wszystkie odnośniki umieszczone zarówno w obrębie własnych stron internetowych jak i obcych wpisów w udostępnionych przez autora stronach dla odwiedzających, forach dyskusyjnych, wykazach odnośników, spisach adresowych oraz wszelkich innych formach bazy danych, na których możliwe jest umieszczanie treści z zewnątrz. Za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści a w szczególności za wynikłe z ich korzystania lub niekorzystania szkody odpowiada wyłącznie oferent strony wskazanej za pomocą odnośnika a nie umieszczający odnośniki.

3. Prawo autorskie

Autor stara się przestrzegać praw autorskich we wszystkich publikacjach, zawierających grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video, oraz teksty jak również korzystać ze stworzonych przez siebie bądź wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo, oraz tekstów. Wszystkie w obrębie stron internetowych umieszczone bądź wymienione znaki firmowe lub towarowe chronione ewentualnie przez osoby trzecie podlegają bez ograniczenia postanowieniom obowiązującego prawa autorskiego oraz prawa posiadania rejestrowanych właścicieli. Na podstawie tylko samego wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że znaki firmowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie w przypadku publikowanych, przez samego autora stworzonych materiałów pozostają wyłącznie jego własnością. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video, oraz tekstów w innych elektronicznych bądź drukowanych publikacjach jest bez zgody jego autora stanowczo zabronione.

4. Ochrona danych

Jeśli w obrębie stron internetowych istnieje możliwość wpisu danych osobistych lub firmowych, (adres e-mail, nazwisko, adres), to ich podanie przez użytkownika następuje wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z oferowanych usług jak i ich opłacanie jest dozwolone również za podaniem częściowo anonimowych danych osobowych, pod pseudonimem lub bez ich ujawniania, o ile jest to technicznie możliwe. Korzystanie przez osoby trzecie z danych służących kontaktowaniu jak adres, numer telefonu, faxu lub adres e-mail ujawnionych w metryce bądź w podobnych miejscach jest niedozwolone w celu przesłania niepożądanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec osób nie przestrzegających stanowczego zakazu przesyłania nam wiadomości typu spam.

5. Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności jest rozumiane jako część oferty internetowej, z której powyższa strona została wskazana Jeśli pojedyncze sformułowania powyższego tekstu bądź jego część miałyby w całości lub fragmentarycznie nie odpowiadać obowiązującej sytuacji prawnej, fakt ten nie ma wpływu na ważność oraz treść pozostałych części dokumentu.

6. Internetowe rozstrzyganie sporów

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL