Współpraca Partnerska

Współpraca Partnerska

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Kolonia (NIEMCY)

22 380 39 01
pn. - czw. 9:00 - 17:00
pt. 9:00 - 14:30

Umowa dla biur podróży

Poniższa Umowa agencyjna stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy firmą TravelTrex GmbH, Bonner Straße 484-486, 50968 Köln (zwaną dalej TT) i Agentem i jest wiążąca dla obu stron. Klikając na link znajdujący się poniżej tego ustępu oraz na końcu tekstu umowy, potwierdzacie Państwo jej akceptację. Link ten przekierowuje automatycznie do zgłoszenia.

Program partnerski bazuje na tzw. cookie-tracking. „Ciasteczka” SnowTrex ważne są 30 dni. Ustawione linki partnerskie, mogą przekierowywać na każdą ze stron SnowTrex. Istnieje przy tym możliwość zastosowania różnych layoutów, rozwiązania white-label oraz dopasowania naszej strony do designu strony internetowej Partnera. Dodatkowo udostępnione zostają różne materiały promocyjne (banery, loga, itp.), które ułatwiają szybką i nieskomplikowaną implementację naszej strony internetowej w stronę Partnera.


Treść Umowy partnerskiej
 1. Postanowienia ogólne
 2. Obowiązki Agenta
 3. Obowiązki organizatora turystyki
 4. Promocja sprzedaży i licencje
 5. Rezerwacja imprezy turystycznej, potwierdzenie rezerwacji i obrót płatniczy
 6. Zakończenie umowy
 7. Poufność
 8. Ochrona danych
 9. Regulacje rozliczenia prowizji
 10. Zachowanie poufności
 11. Ochrona danych
 12. Gwarancja i odpowiedzialność
 13. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia ogólne

  Oba powyżej wymienione przedsiębiorstwa podejmują decyzję o współpracy w przedmiocie sprzedaży imprez turystycznych, przy czym organizowane przez TT imprezy turystyczne zgodnie z podanymi warunkami, cenami i opisami, łącznie z późniejszymi zmianami sprzedawane będą Klientom w imieniu i na rachunek TT.

  W ramach stworzonego przez TT programu Agentowi udostępnione zostaną poprzez odpowiednio określone materiały reklamowe produkty i usługi. TT udostępnia Agentowi w jego strefie administracyjnej wybór materiałów reklamowych (loga, banery, grafiki, teksty) oraz instrukcję wdrożenia programu w stronę Partnera. Instrukcja obsługi jest częścią umowy. Wynikiem zawarcia umowy jest przyznanie Agentowi czterocyfrowego numeru agencyjnego. Przy pomocy kodów przypisanych poprzez program partnerski linkom (cookie partnera) rejestrowani będą Klienci, którzy weszli na stronę Agenta poprzez link partnerski.Agent otrzymuje prowizję zależną od rzeczywiście dokonanych obrotów towarami i usługami, które to realizowane są poprzez bezpośrednie linki kierujące na stronę internetową TT. Prowizja za produkty i usługi, które nie zostaną wyraźnie zaoferowane w ramach programu partnerskiego – np. oferowane przez osoby trzecie – nie zostanie przyznana. Prowizja naliczana jest zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 tej umowy.

  Agent deklaruje wyraźnie, iż prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Obowiązki Agenta

  Agent zobowiązuje się pośredniczyć w dystrybucji ofert i usług TT z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dotyczy to również wszystkich pracowników Agenta.Agent zobowiązuje się w szczególności:
  • zainteresowanym udziałem w imprezach turystycznych chętnie i bezpłatnie udzielać informacji o ofercie TT oraz dokładać wszelkich starań by aktywnie sprzedawać usługi TT;
  • w stosunku do podróżujących występować wyłącznie jako pośrednik sprzedający usługi TT oraz do zaznaczenia, że wiążące potwierdzenie udziału w imprezie turystycznej dokonane może być wyłącznie przez organizatora turystyki;
  • nie występować jako Agent w stosunku do osób trzecich, w stosunku do których TT nie wyraża zgody na współpracę;
  • do bezzwłocznego powiadomienia TT o rezygnacji klientów z udziału w imprezie turystycznej (storno) poprzez podanie daty zgłoszenia rezygnacji i nazwisk osób rezygnujących;
  • do bezzwłocznego przekazania TT przyjętych reklamacji;
  • zlecić obsługę klientów pracownikom, których kwalifikacje są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy;
  • do powstrzymania się od działań, które mogą niekorzystnie wpływać na dystrybucję usług przez innych pośredników TT;
  • do poprawnego przekazania względnie przedstawienia w przewidzianych do tego mediach wszystkich ofert organizatora turystyki, ważnych cen, warunków transportu, uczestnictwa, płatności i dokumentów podróżnych. Obowiązuje to przede wszystkim dla formularzy informacyjnych do umów o udział w imprezie turystycznej. Konieczne jest udostępnienie formularzy Klientowi jeszcze przed podpisaniem umowy. Klient musi również zostać poinformowany przed dokonaniem rezerwacji o obowiązujących dla jego wyjazdu postanowieniach dotyczących wjazdu i przepisów zdrowotnych.
  • w przypadku implementacji strony lub środków reklamy TT umieszczenia pliku cookie tylko wtedy jeżeli Klient współdziałał ze stroną TT poprzez kliknięcie na stronie Partnera w implementowany środek reklamy lub jeżeli Partner implementował stronę TT. W przeciwnym razie umieszczenie pliku cookie i tym samym związane roszczenia do uzyskania prowizji jest niedozwolone. W przypadku naruszenia przez Agenta tego prawa nałożona zostanie kara umowna w wysokości 5.000,- €
  Jeżeli Agent nie wywiąże się z powyższych zobowiązań i wysunięte zostaną z tego powodu roszczenia o odszkodowanie od osób trzecich przeciwko TT, Agent zobowiązuje się zwolnić TT z dochodzonych przeciwko niemu roszczeń, względnie wyrównać tym spowodowane koszty. Odnosi się to także do pokrycia kosztów powstałych z tytułu doradztwa prawnego lub w związku z kosztami wynikającymi z oczywistego nadużycia zobowiązań poprzez Agenta.

  Gdy w wyniku niepoprawnych świadczeń Agenta rezerwacja wyjazdu nie może dojść do skutku, zgodnie ze swoimi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa oraz warunkami płatności firma TT może obciążyć Agenta wystawiając koszty rezygnacji z wyjazdu.

  Agent ma prawo udowodnić, że wskutek nie wywiązania się ze swoich zobowiązań, powstała znacznie mniejsza szkoda. Organizator turystyki zastrzega jednakże sobie prawo do roszczenia wyższego odszkodowania.

  Agent nie może ukształtować swojej strony internetowej tak, by zaistniało niebezpieczeństwo pomylenia jej ze stroną TT lub by zaistniało podejrzenie, iż strona ta w części lub całości należy do TT. Nie dotyczy to stron udostępnionych przez TT w ramach programu partnerskiego. Agentowi zabronione jest ponadto zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w internetowych spisach i wyszukiwarkach ze słowem kluczowym SNOWTREX (także używając zmienionej pisowni), np.: w Google Adwords, ponieważ pojęcie SNOWTREX chronione jest marką. Zastosowane dopasowanie ma przy tym wykluczać markę SNOWTREX, również w zmienionej (błędnej) pisowni z list słów kluczowych. Za każde wykroczenie obowiązuje kara umowna w wysokości 1500,- €. TT ma prawo dalszego dochodzenia swoich roszczeń. Agent nie ma prawa przedstawiania i przyjmowania ofert w imieniu TT, nie jest też jego przedstawicielem. Agentowi zabronione jest również dostarczanie osobom trzecim informacji, stwarzających wrażenie, iż posiada on pełnomocnictwo TT. W razie niedotrzymania tych obowiązków Agent zobowiązany jest w stosunku do TT do pełnego pokrycia szkód.
 3. Obowiązki organizatora turystyki

  TT zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z jego roli jako organizatora turystyki. Dotyczy to również fachowej obsługi klientów przez pracowników callcenter TT. Odpowiedzialność Agenta za roszczenia składane prze klientów w stosunku do niego jest wyłączona o tyle, o ile roszczenia te nie dotyczą sytuacji, w której agent występując w roli pośrednika lub organizatora turystyki sam ponosi odpowiedzialność.

  Powstałe podczas świadczenia usług turystycznych roszczenia i reklamacje klientów podlegają wyłącznie rozpatrzeniu przez TT. W przypadku, gdy TT w wyniku niepoprawnych świadczeń Agenta zobowiązany będzie do dokonania płatności na rzecz klienta, kwotą tą obciążony zostanie Agent. Dotyczy to również kosztów związanych z roszczeniami prawnymi.

  TT zobowiązuje się w szczególności opracowywać nadchodzące rezerwacje zgodnie z przepisami i w sposób ciągły według kolejności nadejścia. Dotyczy to również nadchodzących reklamacji.
 4. Promocja sprzedaży i licencje

  Reklama własna Agenta, w której przedstawiony będzie produkt TT wymaga przed opublikowaniem zgody TT. Przy prezentacji w mediach elektronicznych lub w wersji drukowanej, użycie loga TT oraz ewentualne udostępnienie loga osobom trzecim wymaga pisemnej zgody TT.

  W momencie dojścia umowy do skutku Agent nabywa prawo do użycia w celach reklamowych, poprzez stworzenie linku odsyłającego na stronę TT, narzędzi, które oddane zostały do jego dyspozycji na stronie internetowej TT. Prawo to, podlegające w każdym czasie wypowiedzeniu, nie może być przenoszone na osoby trzecie. O ile zamawiający nie udzieli wcześniej pisemnej zgody, prawo to nie upoważnia do zmiany i dalszej obróbki udostępnionych materiałów.
  Prawa autorskie do udostępnionych w ramach programu partnerskiego materiałów reklamowych oraz wszystkich innych dostępnych na stronie TT informacji posiada wydawca strony internetowej TT. Środki reklamy służą wyłącznie do promocji oferty produktów SnowTrex.
  Licencja ta wygasa wraz z wypowiedzeniem umowy.
  Zmiana adresu URL strony internetowej Agenta, nie jest zmianą umowy i nie narusza praw i zobowiązań z niej wynikających.

  W regularnych odstępach czasowych TT informuje swojego Agenta o aktualnych nowościach produktowych i promocjach w formie newslettera agencyjnego. Mailing partnerski wysyłany jest na adres e-mailowy, podany w obszarze administracyjnym. Wraz z zawarciem umowy Agent wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera agencyjnego. Jednakże w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z jego subskrypcji.
 5. Rezerwacja imprezy turystycznej, potwierdzenie rezerwacji i obrót płatniczy

  1. Rezerwacji imprezy turystycznej dokonuje się poprzez stronę http://www.snowtrex.pl/rezerwuj.html dokonując rezerwacji on-line, po podaniu numeru Agenta. Dokonanie rezerwacji w inny sposób może uniemożliwić odpowiednie przypisanie prowizji.
  2. Agent ponosi odpowiedzialność za poprawność prawną rezerwacji dokonanej przez jego klientów i dołożenie starań by uczestnikom imprezy turystycznej przedstawione były aktualne w danym przypadku warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz warunki ochrony danych osobowych TT. Rezerwacja musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres i datę urodzenia klienta oraz imiona i nazwiska i daty urodzenia uczestników wyjazdu. Podanie adresu Agenta nie jest dopuszczalne. Przy zakupie imprezy turystycznej wszyscy Partnerzy otrzymują 24-godzinną opcję na dokonaną rezerwację. Potwierdzenie rezerwacji musi nastąpić w przeciągu 24 godzin w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do TT. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia rezerwacji we wskazanym terminie zostanie ona automatycznie anulowana.Umowa o świadczenie usług turystycznych oraz skuteczność prawna ceny wycieczki zastrzeżone są poprzez potwierdzenie imprezy turystycznej przez TT klientom. Agent, z którym TT podpisze umowę, odpowiada za wszystkie rezerwacje, które dokonane zostały z wykorzystaniem danego numeru agencyjnego. Wycofanie potwierdzonej rezerwacji wiąże się z obciążeniem kosztami storno. Dodatkowo zmiany w rezerwacji mogą być związane z poniesieniem dodatkowych kosztów.
   Zastosowanie zewnętrznego Central Reservation System (CRS) wymaga wyraźnej zgody TT.
  3. Rezerwacja musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz adres e-mailowy klienta oraz imiona i nazwiska i daty urodzenia uczestników wyjazdu. Podanie adresu Agenta nie jest dopuszczalne. Przekazanie danych klienta osobom trzecim wymaga wyraźnej pisemnej zgody TT.
  4. Obrót płatniczy następuje przez bezpośrednie inkaso: cały obrót płatniczy następuje wyłącznie bezpośrednio pomiędzy TT i klientem. Potwierdzenie rezerwacji/rachunek oraz dokumenty podróżne wysłane będą bezpośrednio przez TT do Klientów. Inkaso Agenta jest zreguły możliwe, wymaga jednak formy pisemnej i zgody TT.

 6. Zakończenie umowy

  1. Okres wypowiedzenia umowy dla obu stron wynosi trzy miesiące, ze skutkiem ostatniego dnia miesiąca i wymaga formy pisemnej.
  2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nie wymagające dotrzymania terminu ma miejsce gdy:
   • Zostanie wszczęte postępowanie w przypadku niewypłacalności wobec właściciela lubudziałowca Agenta lub wobec samego Agenta.
   • Agent wykorzysta zdjęcia lub teksty TT bez jego pozwolenia.
   • Agent używać będzie informacji dotyczących sprzedaży na innych platformach, na które TTnie zezwolił.
   W przypadku innych ważnych powodów jak np. niewykonania umowy lub postępowania sprzecznego z zobowiązaniami tej umowy, oraz w przypadku szkodzenia interesom i poważaniu TT, umowa ta może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Także po zakończeniu umowy, niezależnie od powodu jej rozwiązania, wynikające z tej umowy obustronne zobowiązania zachowują ważność do zakończenia i rozliczenia wszystkich nieuregulowanych spraw.
  4. Wraz z zakończeniem umowy Agent zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia wszelkich wskazań na TT oraz marek będących własnością TT - także z Internetu (np. banery). Agent nie ma poza tym prawa używać nazwy TT w publikacjach, ani też oferować produktów TT. Wszystkie udostępnione przez TT środki reklamowe należy zwrócić niezwłocznie, jednakże do momentu zakończenia nieuregulowanych stosunków wynikających z treści umowy.

 7. Poufność

  Ze względu na fakt, iż w ramach współpracy strony umowy udostępniają sobie określone informacje handlowe, każda ze stron zobowiązuje się traktować poufnie wszystkie informacje (przekazane ustnie czy pisemnie) dotyczące planowania współpracy, produktów, świadczenia usług, rozwoju, finansów, badań i innych aspektów handlowych oraz opierających się na nich opinii i analiz.

  Dotyczy również wysokości przyznanej prowizji.Nie dotyczy to powszechnie znanych informacji, bądź też informacji dostępnych w powszechnych źródłach, które jednak nie są źródłami danego Partnera. Każda ze stron ma prawo ujawnienia tych informacji jeżeli wydano prawny nakaz, lub jeżeli zostaną one udostępnione osobie, którą obowiązuje zachowanie tajemnicy lub jeżeli strony są prawnie zobowiązanie do ich ujawnienia.Powyższe regulacje dotyczące zachowania poufności obowiązują również w czasie po zakończeniu umowy.TT zapewnia ochronę danych klientów agenta, TT zobowiązuje się nie wykorzystywać danych i list klientów lub innych danych związanych z klientem do własnych celów biznesowych lub przekazywać ich stronom trzecim.
 8. Ochrona danych

  Każda ze stron umowy zobowiązuje się ściśle strzec wszystkich danych osobowych Klientów, uzyskanych w ramach wykonywania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych, a dostęp do nich przez osoby trzecie może nastąpić jedynie z konieczności wykonania umowy.
 9. Regulacje rozliczenia prowizji

  1. Sposób naliczania prowizji
   Agent otrzymuje za pośrednictwo w sprzedaży usług TT prowizję w wysokości 7%. Prawo do prowizji powstaje z dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Rozliczenia i wypłaty następują w trybie miesięcznym.

   Z chwilą zapłaty prowizji wszystkie koszty, wydatki i roszczenia Agenta, powstałe w związku z pośrednictwem w sprzedaży produktów TT, zostają całkowicie uregulowane.

  2. Podstawa obliczania prowizji
   Podstawą wyliczenia prowizji jest obrót w złotówkach, wyliczony zgodnie z ustalonym przez TT kursem walut z dnia rezerwacji. Prowizja naliczana jest z reguły od całego obrotu, a więc także zarezerwowanych świadczeń dodatkowych. Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub rezerwacja dodatkowych świadczeń zostaną uwzględnione przy wyliczaniu prowizji. Program partnerski bazuje na tzw. cookie-tracking. Plik „Cookie” TT wraz z numerem ID Agenta ważny jest 30 dni. Na tej podstawie obrót przyporządkowany będzie danemu Agentowi.

   Ponieważ przy zakupie karnetów narciarskich TT otrzymuje bardzo niskie prowizje bądź nie uzyskuje ich wcale (np. w Ischgl) karnety narciarskie z małymi wyjątkami nie będą objęte prowizją. Prowizją nie zostaną objęte dodatkowe opłaty i podatki (np. opłata klimatyczna, keycard, płatność kartą kredytową). Sprzedaż biletów lotniczych nie jest objęta prowizją, gdyż TT pośredniczy tylko w sprzedaży nie nakładając na bilet marży.

   Prawo do prowizji nie przysługuje, gdy klient nie wywiąże się lub wywiąże się częściowo ze zobowiązań płatności. Wysokość prowizji wylicza się na podstawie rzeczywistych kwot zapłaconych przez Klienta.

   Jeżeli przeprowadzenie imprezy turystycznej nie będzie możliwe z powodu nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności w miejscu docelowym lub w jego bezpośredniej okolicy lub nie osiągnięcia określonej minimalnej liczby uczestników, Agentowi nie przysługuje prawo roszczenia o otrzymanie prowizji. Jeśli impreza turystyczna częściowo nie odbędzie się, podstawą do naliczenia prowizji będzie częściowa cena wycieczki.

  3. Prowizja dodatkowa za dokupione świadczenia dodatkowe
   Świadczenia dodatkowe jak np. wypożyczenie sprzętu i kursy narciarskie/snowboardingu są istotną częścią produktu TT. Ponieważ świadczenia te z technicznych przyczyn (liczne IBE/CRS nie mogą ich uwzględnić) albo z powodu niewiedzy klientów nie są (nie mogą) być zarezerwowane, TT zastrzega sobie prawo informowania klientów po dokonaniu rezerwacji o licznych zaletach tych świadczeń dodatkowych. Usługa ta jest dla Agenta bezkosztowa, a generowany w ten sposób obrót i wynikająca z niego prowizja będzie przypisana Agentowi. Ochrona praw klienta pozostaje nienaruszona.

 10. Zachowanie poufności

  Umowa podlega prawu niemieckiemu. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga właściwy terytorialnie Sąd dla Zlecającego (w Kolonii).
 11. Ochrona danych

  TT ma prawo zmian regulacji i postanowień tej umowy w każdym czasie. O zmianach Partner zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. Jeżeli w ciągu tygodnia od powiadomienia Partner nie rozwiąże umowy, przyjmuje się zmiany za przyjęte.
 12. Gwarancja i odpowiedzialność

  TT zapewnia, że jego strona internetowa działa w ramach aktualnych możliwości technicznych. Za wychodzące poza to roszczenia, nie ponosi odpowiedzialności.
  Poza tym odpowiedzialność przedstawicieli handlowych oraz pełnomocników TT ograniczona jest do świadomych działań oraz rażącego niedbalstwa. W przypadku wynikających z umowy zobowiązań TT do wynagrodzenia strat, odpowiedzialność za szkody majątkowe ograniczona jest do przewidywalnych na moment zawarcia umowy typowych szkód oraz do wysokości średnich miesięcznych wpływów z prowizji w ciągu ostatniego miesiąca.

 13. Postanowienia końcowe

  W przypadku gdy postanowienia tej umowy są lub będą nieskuteczne, obie strony umowy zastąpią lub uzupełnią sporne postanowienia regulacjami, które najbliższe są gospodarczemu celowi tej umowy i zamiarowi stron. W przypadku nieskuteczności jednego bądź więcej punktów umowy pozostałe jej postanowienia zachowują ważność. Dodatkowe klauzule nie zostały zawarte.Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.