Newsletter

Subskrybuj już teraz i zapewnij sobie wiele korzyści!

Dalsze informacje podróżne

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie

„Nic mi się nie stanie…“. Życzymy każdemu, aby w pełni sił rozpoczął oraz zakończył urlop. Niestety ciągle jeszcze doświadczamy sytuacji, w których oszczędza się w niewłaściwy sposób, a potem trzeba regulować trzy lub nawet czterocyfrowe rachunki. Szczególnie częste jest to w przypadku brakującego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki. Stąd nasza prośba: Ubezpieczcie się Państwo!

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję?

Mogą Państwo dokonać wyboru pomiędzy poniższymi wariantami ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdą Państwo klikając tutaj lub dzwoniąc na infolinię pod nr tel.: +(48) 22 599 95 22.

-Wariant I: KL, NNW, amatorskie uprawianie sportów zimowych (obowiązkowe)
-Wariant II: KL, NNW, OC, amatorskie uprawianie sportów zimowych
-Wariant III: KL, NNW, OC, amatorskie uprawianie sportów zimowych oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z COVID-19
Uwaga: Wszystkie warianty ubezpieczenia: „podstawowe*”, „sporty zimowe*” oraz „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży**” rozszerzone są o zakres ryzyka amatorskiego uprawiania narciarstwa. Wariant ubezpieczenia podstawowego nie obejmuje Odpowiedzialności Cywilnej (OC).

Jak skorzystać z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Jeżeli główny zgłaszający zgłosił nam rezygnację z wyjazdu danej osoby, otrzyma on od nas nowy rachunek (rachunek storno), w treści którego wskazane będą koszty rezygnacji. Jeżeli wykupili Państwo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i rezygnują z wyjazdu z powodu objętego ubezpieczeniem (patrz poniżej), powinni się Państwo zgłosić do ubezpieczyciela (a więc nie do nas) celem zwrotu kosztów rezygnacji. Numer telefonu kontaktowego ubezpieczyciela i numer Państwa polisy ubezpieczeniowej podany jest na voucherach. Tam otrzymają Państwo także informacje o dokumentach jakie musicie przedstawić (np.: kopię vouchera z ubezpieczeniem, rachunek storno, oryginał potwierdzenia rezerwacji / rachunek, świadectwo lekarskie).
Proszę pamiętać, iż zaistniałą szkodę należy zgłosić bezzwłocznie.

Zakres ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenie „sporty zimowe” UNIQA ubezpieczenie „sporty zimowe + OC” UNIQA ubezpieczenie „sporty zimowe + OC + koszty rezygnacji m.in. COVID-19”
Sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
Koszty leczenia, transportu i assistance 20 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 2 500 EUR 2 500 EUR 2 500 EUR
Koszty ratownictwa 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
Odpowiedzialność cywilna 20 000 EUR 20 000 EUR
Koszty rezygnacji
Ubezpieczenie „sporty zimowe”* 59 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + OC”* 89 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + OC + koszty rezygnacji m.in. COVID-19”**
do 1000 PLN
119 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + OC + koszty rezygnacji m.in. COVID-19”**
do 2000 PLN
139 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + OC + koszty rezygnacji m.in. COVID-19”**
do 3500 PLN
179 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + OC + koszty rezygnacji m.in. COVID-19”**
do 5000 PLN
219 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + OC + koszty rezygnacji m.in. COVID-19”**
powyżej 5000 PLN
259 zł/os.

*Określenie „sporty zimowe” oznacza amatorskie uprawianie sportów według OWU § 2 punkt 2, natomiast „sporty zimowe+ OC” oznacza amatorskie uprawianie sportów według OWU § 2 punkt 2 oraz dodatkowo obejmuje wariant OC.**Określenie „sporty zimowe + OC + koszty rezygnacji z podróży z COVID-19” oznacza amatorskie uprawianie sportów według OWU § 2 punkt 2 i dodatkowo obejmuje wariant OC oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa według OWU (cena imprezy określona przez Klienta w Umowie Uczestnictwa lecz nie wyższa niż 4000 EUR na osobę).

Koszty leczenia i transportu

  Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

  • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
  • zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw,
  • pobyt w szpitalu,
  • transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji,
  • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
  • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
  • zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

Franszyza redukcyjna

W przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centralą Alarmową obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 20 EUR.

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawiera:

 • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia),
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia).

Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

Ubezpieczenie dotyczy, w zakresie kosztów, rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych wymienionych w punkcie F OWU Podróży Kontynenty, niezależnych od Ubezpieczonego. Są to między innymi:

 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego lub osoby bliskiej Ubezpieczonemu (jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo),
 • przebywania na kwarantannie w dniu rozpoczęcia wyjazdu z powodu zdiagnozowanego, nagłego zachorowania na COVID-19 (sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania),
 • przebywania na kwarantannie członka najbliższej rodziny (domownika) w dniu rozpoczęcia wyjazdu, który będzie objęty kwarantanną z powodu zdiagnozowanego, nagłego zachorowania na COVID-19 (sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania).
 • śmierć osoby bliskiej.

Ważna informacja (prosimy zapoznać się z OWU „Kontynenty” - UNIQA)

Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UTG/2021/01/12. Ustanowione sumy ubezpieczenia określają górną granicę refundowanych świadczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdą Państwo klikając tutaj (PDF) lub dzwoniąc pod numer (+48) 22 599 95 22. Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz rezygnacji z podróży w kontekście pandemii COVID-19 znajdziecie Państwo klikając tutaj (PDF). Proszę zwrócić uwagę na fakt, że wykupione ubezpieczenie nie obejmuje wyjazdów odbywających się na terenie Polski. W takim wypadku należy wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie.

Niemowlęta

Niemowlęta (w czasie rozpoczęcia wyjazdu mają mniej niż 24 miesiące) posiadają ubezpieczenie podstawowe, jeżeli ich uczestnictwo zostało zgłoszone TravelTrex oraz widnieją na potwierdzeniu rezerwacji.

Termin zawarcia umowy i ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie podstawowe jest obowiązkowe. Zawarcie umowy ubezpieczenia „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży” możliwe jest jedynie w dniu rezerwacji wycieczki. Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej równoznaczna jest z terminem podróży wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji/rachunku oraz datą wykonania świadczenia na voucherach.