Newsletter

Subskrybuj już teraz i zapewnij sobie wiele korzyści!

Dalsze informacje podróżne

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

„Nic mi się nie stanie…“. Życzymy każdemu, aby w pełni sił rozpoczął oraz zakończył urlop. Niestety ciągle jeszcze doświadczamy sytuacji, w których oszczędza się w niewłaściwy sposób, a potem trzeba regulować trzy lub nawet czterocyfrowe rachunki. Szczególnie częste jest to w przypadku brakującego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki. Stąd nasza prośba: Ubezpieczcie się Państwo!

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję?

Mogą Państwo dokonać wyboru pomiędzy poniższymi wariantami ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdą Państwo klikając tutaj lub dzwoniąc na infolinię pod nr tel.: 801 597 597 lub 0048 42 66 66 500.

-Wariant I: KL, NNW (ubezpieczenie nie obejmuje wypadków na stoku i jest obowiązkowe)
-Wariant II: KL, NNW, OC, amatorskie uprawianie sportów zimowych i mini assistance
-Wariant III: KL, NNW, OC, amatorskie uprawianie sportów zimowych i mini assistance oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Uwaga: Tylko ubezpieczenie „sporty zimowe*” oraz „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży**” rozszerzone są o zakres ryzyka amatorskiego uprawiania narciarstwa. Wariant ubezpieczenia podstawowego nie obejmuje wypadków na stoku.

Jak skorzystać z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Jeżeli główny zgłaszający zgłosił nam rezygnację z wyjazdu danej osoby, otrzyma on od nas nowy rachunek (rachunek storno), w treści którego wskazane będą koszty rezygnacji. Jeżeli wykupili Państwo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i rezygnują z wyjazdu z powodu objętego ubezpieczeniem (patrz poniżej), powinni się Państwo zgłosić do ubezpieczyciela (a więc nie do nas) celem zwrotu kosztów rezygnacji. Numer telefonu kontaktowego ubezpieczyciela i numer Państwa polisy ubezpieczeniowej podany jest w potwierdzeniu rezerwacji. Tam otrzymają też Państwo informacje o dokumentach jakie musicie przedstawić (np.: rachunek storno, świadectwo lekarskie). Proszę pamiętać, iż zaistniałą szkodę należy zgłosić bezzwłocznie.

Zakres ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenie podstawowe UNIQA ubezpieczenie „sporty zimowe”* UNIQA ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
Sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
Koszty leczenia i transportu 40 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Mini assistance
Koszty akcji ratowniczej


6 000 €

6 000 €
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 100 000 zł 100 000 zł
Koszty rezygnacji
Choroby przewlekłe
Ubezpieczenie podstawowe UNIQA 32 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe*”UNIQA 65 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
UNIQA do 1000 PLN
95 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
UNIQA do 2000 PLN
120 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
UNIQA do 3500 PLN
150 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
UNIQA do 5000 PLN
190 zł/os.
Ubezpieczenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży”**
UNIQA powyżej 5000 PLN
230 zł/os.

*Określenie „sporty zimowe” oznacza rekreacyjne uprawianie sportów według OWU § 2 punkt 62 **Określenie „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży” oznacza rekreacyjne uprawianie sportów według OWU § 2 punkt 62 oraz ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od podróży według OWU.

Koszty leczenia i transportu

    Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne, celowe i prawidłowo udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie niezbędnym do przywrócenia jego stanu zdrowia umożliwiającego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie RP albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego zaistniałe w okresie ubezpieczenia, związane z warunkami wymienionymi w OWU.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ochroną ubezpieczeniową objęte są nieszczęśliwe wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia podczas podróży zagranicznej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są nieszczęśliwe wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia podczas podróży zagranicznej.

MINI assistance

Zakres pomocy ubezpieczenia MINI assistance: koszty leczenia stomatologicznego, koszty akcji ratowniczej do 6000 €, transport Ubezpieczonego z miejsca zachorowania/nieszczęśliwego wypadku lub leczenia do następnego etapu podróży zagranicznej, transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego, przedłużenie ochrony.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zdarzeń ubezpieczeniowych, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w granicach sumy gwarancyjnej.

Choroby przewlekłe

Zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy o długotrwałym przebiegu, trwający miesiącami lub latami, który jest stale bądź okresowo leczony ambulatoryjnie lub w szpitalu. Ubezpieczenie podstawowe nie zawiera ochrony w zakresie chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

Ubezpieczenie obejmuje koszty odstąpienia przez Ubezpieczonego od umowy o świadczenie usług turystycznych lub umowy o przewóz, zawartej przez Ubezpieczonego z organizatorem imprezy z powodu:

  • stwierdzone przez lekarza przeciwwskazania do uczestniczenia w zaplanowanej podróży, wynikające ze stanu zdrowia Ubezpieczonego a powstałe w następstwie ciężkiego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją lub ograniczeniem samodzielności ruchowej,
  • wystąpienie udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży (paszport, wiza wjazdowa, dowód osobisty), o ile kradzież ta miała miejsce maksymalne 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub pobytu w hotelu i została zgłoszona odpowiednim władzom.

Ważna informacja (prosimy zapoznać się z OWU „Radość odkrywania”– UNIQA)

Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróż & Radość ubezpieczenie podróży zagranicznej „Radość odkrywania” – UNIQA ustalonych uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 25 maja 2016 r. Ustanowione sumy ubezpieczenia określają górną granicę refundowanych świadczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdą Państwo klikając tutaj (PDF) lub dzwoniąc pod numer 801 597 597.

Niemowlęta

Niemowlęta (w czasie rozpoczęcia wyjazdu mają mniej niż 24 miesiące) posiadają ubezpieczenie podstawowe, jeżeli ich uczestnictwo zostało zgłoszone TravelTrex oraz widnieją na potwierdzeniu rezerwacji.

Termin zawarcia umowy i ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie podstawowe jest obowiązkowe. Zawarcie umowy ubezpieczenia „sporty zimowe + koszty rezygnacji z podróży” możliwe jest jedynie w dniu rezerwacji wycieczki. Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej równoznaczna jest z terminem podróży wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji/rachunku oraz datą wykonania świadczenia na voucherach.