Wyrażenie zgody

na dokonanie rezerwacji i udział w imprezie turystycznej (jeżeli główny zgłaszający jest niepełnoletni).
Proszę możliwie najszybciej przesłać faxem na nr +49 221 33 60 62940 lub w formie scanu mailem na adres info-pl@snowtrex.com, ponieważ bez tego wyrażenia zgody rezerwacja nie może zostać opracowana!


Wyrażam zgodę na dokonanie rezerwacji i udział mojego dziecka syna(córki)_________________________________, ur. ________________, w imprezie turystycznej do_____________________________ w terminie ______________________ i jednocześnie przejmuję jego obowiązki wynikające z rezerwacji w stosunku do organizatora turystyki.
Jako prawny opiekun wyżej wymienionej osoby przyjmuję do wiadomości fakt,iż zarezerwowana impreza turystyczna nie jest adresowana do niepełnoletnich uczestników podróżujących bez opieki osób dorosłych. Przyjmuję do wiadomości, iż organizator turystyki nie gwarantuje opieki nad dziećmi podczas trwania wyjazdu.Oświadczam, iż zwalniam organizatora turystyki z odpowiedzialności wynikającej z uszczerbku na zdrowiu dziecka, jak i ewentualnych zaistniałych szkód spowodowanych przez osobę niepełnoletnią w czasie trwania imprezy turystycznej.

______________
Miejsce, data
_______________________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
(proszę wpisać wyraźnie, drukowanymi literami)
_________________________________
Podpis opiekuna prawnego